Vui Học Thánh Kinh CN 26 TN A

  • T2, 11/09/2017 - 14:08
  • admin

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 26 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 21,28-32

 

 

 

Tin Mừng

 

 

28 Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."29 Nó đáp: "Con không muốn đâu! " Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây! " nhưng rồi lại không đi.31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? " Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.32 Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."

 

 

28 "What is your opinion? A man had two sons. He came to the first and said, 'Son, go out and work in the vineyard today.'29 He said in reply, 'I will not,' but afterwards he changed his mind and went.

 

30 The man came to the other son and gave the same order. He said in reply, 'Yes, sir,' but did not go.

 

31 Which of the two did his father's will?" They answered, "The first." Jesus said to them, "Amen, I say to you, tax collectors and prostitutes are entering the kingdom of God before you.

 

32 When John came to you in the way of righteousness, you did not believe him; but tax collectors and prostitutes did. Yet even when you saw that, you did not later change your minds and believe him.

 

 

 

I. HÌNH TÔ MÀU  

 

 

 

* Chủ đề của hình này là gì?:

… … … … … … … … … … … … …

 

* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 21,29b

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

… … … … … … … … … … … … …

 

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Trong 2 người con, ai đã trả lời: “Con không muốn đâu?” (Mt 21,28)

a. Người con thứ nhất.

b. Người con thứ hai.

 

02. Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28)

a. Đánh cá.

b. Chăn chiên.

c. Vườn nho.

d. Thợ mộc.

 

03. Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32)

a. Ngôn sứ Giôna.

b. Ông Gioan.

c. Đấng Mêsia.

d. Ông Môsê.

 

04. Đây là những người đã tin vào ông Gioan: (Mt 21,32)

a. Các kinh Sư.

b. Những người thu thuế.

c. Những cô gái điếm.

d. Chỉ b và c đúng.

 

05. Vì tin vào lời ông Gioan, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ được gì? (Mt 21,31)

a. Vào Nước Thiên Chúa.

b. Chúc phúc giữa mọi người.

c. Hạnh phúc Nước Trời.

d. Nước Trời làm gia nghiệp.

 

III.  Ô CHỮ

 

 

Những gợi ý

 

01. Ai đã nói với mọi người về ông Gioan đã đến để chỉ đường công chính cho họ? (Mt 21,31)

 

02. Sau khi trả lời cha: “Con không muốn đâu”, người con thứ nhất đã có thái độ gì? (Mt 21,29)

 

03. Trong 2 người con, ai đã thi hành … … của người cha? (Mt 21,31)

 

04. Người cha đã sai 2 người con đi làm việc gì? (Mt 21,28)

 

05. Đức Giêsu nhắc tới ai đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin? (Mt 21,32)

 

06. Ông Gioan đến chỉ đường gì cho mọi người? (Mt 21, 32)

 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

 

"Nhưng sau đó,

nó hối hận, nên lại đi."

Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29

 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 26 TN A

 

I. HÌNH TÔ MÀU

 

* Chủ đề:

Hối hận

 

* Tin Mừng thánh Mátthêu 21,29b :

 

Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.

 

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM

 

01. a. Người con thứ nhất (Mt 21,28)

02. c. Vườn nho (Mt 21,28)

03. b. Ông Gioan (Mt 21,32)

04. d. Chỉ b và c đúng (Mt 21,32)

05. a. Vào Nước Thiên Chúa (Mt 21,31)

 

III.  Lời giải đáp Ô CHỮ

 

01. Đức Giêsu (Mt 21,31)

02. Hối hận (Mt 21,29)

03. Ý muốn (Mt 21,31)

04. Vườn nho (Mt 21,28)

05. Gioan (Mt 21,32)

06. Công chính (Mt 21,32)

 

Hàng dọc: Sám Hối

 

Gb. Nguyễn Thái Hùng

 

Nếu hình không hiển thị, xin xem http://vuihocthanhkinh.blogspot.com/2017/09/vui-hoc-thanh-kinh-chua-nhat-26-tn-a.html