• Ăn ở

    • T6, 29/01/2021 - 23:36
    • Admin

    Ăn ở

        Sáng Thế Ký - Chương 4: 1 Con người  ăn ở với E-và, vợ mình. Bà thụ thai và sinh ra Ca-in. Bà nói: "Nhờ ĐỨC CHÚA, tôi đã được một người."